INFORMACJA

 

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2019 r.,

Kasa Urzędu Miejskiego w Łaszczowie będzie czynna do godziny 14.00.

 

Ponadto przypominamy, że wszystkie dotychczasowe wypłaty,

również te realizowane przez OPS w Łaszczowie, będą realizowane

w kasie BS w Łaszczowie lub na wskazany numer rachunku bankowego.

Akcja PIT 2014

włącz .

* * * AKCJA PIT 2014 * * *

   Dla podatników chcących się rozliczyć z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013r. przez Internet uruchomiono specjalne stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu w celu złożenia zeznania PIT drogą elektroniczną.

   Osoby, które będą chciały skorzystać z tej formy rozliczenia mogą liczyć na fachową pomoc pracownika Urzędu , który pomoże szybko i bezpiecznie wysłać PIT przez Internet.

Każdy chętny do dokonania elektronicznego rozliczenia powinien przygotować następujące dane :

  • Identyfikator podatkowy PESEL lub NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
  • imię i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • dowód osobisty,
  • informacje od płatników (np. PIT-11, PIT-11A, PIT-40,PIT-40A i PIT-8C) o uzyskanych dochodach w 2013 roku,
  • w przypadku korzystania z ulg podatkowych:

-      ulga na dzieci; numery PESEL dzieci lub imiona i nazwiska i daty urodzeń,

-      inne ulgi - kwota przysługującego odliczenia i np. w przypadku ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet - dokument potwierdzający zawarcie umowy o świadczenie usług.,

  • w przypadku przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego :

-    numer KRS organizacji,

  • Kwotę przychodu * z roku 2012 wykazaną w zeznaniu podatkowym 

       * Jako kwotę przychodu za rok 2012 należy rozumie( w przypadku:

PIT-28 (16) - poz. 42 lub

PIT-36 (18) - poz. 82 albo poz. 125 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2012 występuje jako małżonek lub PIT-36L (8)- poz. 23 albo poz. 28 lub

PIT-37 (18) - poz.60 albo poz. 87 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2012 występuje jako małżonek lub

PIT -38 (8) - poz. 24 lub

PIT-39 (4)- poz. 20 lub

PIT-40 (17)-poz. 62 lub

PIT-40A (17)- poz. 33.

W przypadku kiedy podatnik za rok 2012 nie składał żadnego z w/w zeznań/rozliczeń w polu kwota przychodu za rok 2012 powinien wpisać wartość 0.

Zapraszamy do skorzystania z tej formy dokonania rozliczenia rocznego

Jest wiele korzyści wynikających ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

+ oszczędność czasu,                         + niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej.                        + łatwość wypełnienia,

 + bezpieczeństwo przesyłanych danych,      + gwarancja poprawności składanej deklaracji,         + szybszy zwrot nadpłaty,

                       + ochrona środowiska       + otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” ogłasza II nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Wenus jest Przedsiębiorcza”

włącz .

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” ogłasza II nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Wenus jest Przedsiębiorcza”

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego: bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość, opolskiego, parczewskiego, radzyńskiego, świdnickiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego; zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą,  które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej / nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z § 6 dział  II  Regulaminu rekrutacji do udziału w projekcie w II naborze zostanie zakwalifikowanych 28 kobiet, w tym:

•    9 kobiet bezrobotnych,

•    6 kobiet nieaktywnych zawodowo,

•    13 kobiet zatrudnionych.

Priorytetowo będą traktowane:

•    kobiety w wieku 15 - 30 lat , w ramach II naboru zostanie zrekrutowanych co najmniej 7 kobiet w tej kategorii  ,

•  kobiety wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, w ramach II naboru zostanie zrekrutowanych co najmniej 37 kobiet w tej kategorii  .

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej w 2014 r.

włącz .

BURMISTRZA ŁASZCZOWA

ogłasza

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 – j.t., Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 25) oraz Uchwały nr XXVII/193/13 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Łaszczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.

 

otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej w 2014 r.