Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

włącz .

ZARZĄDZENIE NR 57

BURMISTRZA ŁASZCZOWA

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 14 marca  2015 r.– o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r, poz. 318) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 6 września 2015 r. przez podmioty uprawnione - zarządzam, co następuje:

 § 1.

Powołuję obwodowe komisje do spraw referendum w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

  § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 57

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

 

  1. Obwodowa Komisja do spraw Referendum  Nr 1 w Łaszczowie

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Partyzantów 12,  tel. (84) 66-11-564

 

skład komisji:

Komunikat o terminie i miejscu losowania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw Referendum

włącz .

KOMUNIKAT

o terminie i miejscu losowania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw Referendum:

Nr 1 w Łaszczowie, Nr 4 w Dobużku-Kolonii i Nr 10 w Steniatynie

 

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 roku  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do. Referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74. poz. 671) informuję, że do składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum: Nr 1 w Łaszczowie,

Nr 4 w Dobużku-Kolonii i Nr 10 w Steniatynie podmioty uprawnione zgłosiły po 9 osób, a ponieważ maksymalnie mogą liczyć po 8 osób, składy osobowe w tych komisjach zostaną ustalone w trybie publicznego losowania, które odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2015 roku o godzinie 800  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie, w sali narad.

Burmistrz Łaszczowa

/-/ Cezary Girgiel

Łaszczów, 2015-08-10                                                                                          

 

Zwrot podatku akcyzowego

włącz .

W terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć wniosek W Urzędzie Miejskim w Łaszczowie w pokoju nr 3 wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramiach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi:

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 - 31 października 2015 r.

gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie składającego wniosek o użytkowanych lub dzierżawionych gruntach

Obwieszczenie Burmistrza Łaszczowa z dnia 22 lipca 2015 roku

włącz .

 Obwieszczenie

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 22 lipca 2015 roku

 

dotyczące wskazania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń  referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum

 

         Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)  w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015r. poz. 318) – podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą wskazania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie  urzędowych obwieszczeń  referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

 

L.p.

Nazwa miejscowości

Miejsce na umieszczanie obwieszczeń

1.

Dobużek

Słup ogłoszeniowy

2.

Hopkie

Słup ogłoszeniowy, dwie tablice informacyjne

3.

Kmiczyn

Tablica informacyjna

4.

Łaszczów

Słupy ogłoszeniowe: ul. Chopina i Dworcowa,

Tablice informacyjne: - przy ul. Domaniż - dwie, przy ul. Kościuszki - jedna, przy ul. Kardynała Wyszyńskiego - trzy

5.

Małoniż

Sołecka tablica informacyjna

6.

Muratyn

Sołecka tablica informacyjna

7.

Nabróż

Słup ogłoszeniowy

8..

Nadolce

Sołecka tablica informacyjna

9.

Pieniany

Dwie sołeckie tablice informacyjne

10.

Podlodów

Trzy sołeckie tablice informacyjne

11.

Pukarzów

 Słup ogłoszeniowy

12.

Ratyczów

Trzy sołeckie tablice informacyjne

13.

Steniatyn

Słup ogłoszeniowy i sołecka tablica informacyjna

14.

Wólka Pukarzowska

Słup ogłoszeniowy i sołecka tablica informacyjna

15.

Zimno

Słup ogłoszeniowy i trzy tablice sołeckie

 

 

 

                                                                          Burmistrz Łaszczowa

  

                                                                             /-/ Cezary Girgiel