Oferta na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2014

włącz .

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3

UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

(rodzaj zadania publicznego2))

Upowszechnianie kultury fizycznej

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 15.09.2014 do 14.12.2014 r.

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1)

PRZEZ

Urząd Miejski w Łaszczowie

(organ administracji publicznej)

 

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej W Łaszczowie

włącz .

KOMUNIKAT

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W ŁASZCZOWIE

o miejscu i czasie przyjmowania list zgłoszeń kandydatów na radnych

Rady Miejskiej w Łaszczowie

 

Miejska Komisja Wyborcza  w Łaszczowie zawiadamia, że od dnia

29 września 2014 r. pełnić będzie dyżury w celu przyjmowania do zarejestrowania:

1)   zgłoszeń  list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Łaszczowie

- codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 800 do 1500, a w dniu 7 października (wtorek) - do godziny 2400,

2)   zgłoszeń kandydatów na burmistrza - codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 1000 do 1500 a w dniu 17 października (piątek) do godziny 2400

w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej – Urząd Miejski w Łaszczowie

ul. Chopina 14 pokój Nr 5 (piętro) tel. 84 66 11 508; 66 11 534.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Danuta Piwkowska