Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaszczowie z dnia 17 października 2014r.

włącz .

 

INFORMACJA

Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaszczowie

z  dnia 17 października 2014r.

   Informuje się pełnomocników komitetów wyborczych, że w dniu 22 października (środa) 2014 roku o godzinie 1300 w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie, w sali narad, odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji  Wyborczej

 

 /-/Danuta Piwkowska

Komunikat o terminie i miejscu losowania jednolitych numerów listom kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów do Rady Miejskiej w Łaszczowie

włącz .

KOMUNIKAT

o terminie i miejscu losowania jednolitych numerów listom kandydatów

komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów

do Rady Miejskiej w Łaszczowie

 

Miejska Komisja Wyborcza w Łaszczowie na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112) przyznaje numery zarejestrowanym w wyborach do Rady Miejskiej listom kandydatów komitetów niespełniającym żadnego z warunków określonych w art. 410 § 1-5.

Numery te Miejska Komisja Wyborcza przyznaje w drodze losowania.

Losowanie odbędzie się publicznie,  w dniu 22 października 2014 roku o godzinie 1400  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie,  w sali narad.

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

 /-/ Danuta Piwkowska

Oferta na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2014

włącz .

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3

UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

(rodzaj zadania publicznego2))

Upowszechnianie kultury fizycznej

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 15.09.2014 do 14.12.2014 r.

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1)

PRZEZ

Urząd Miejski w Łaszczowie

(organ administracji publicznej)

 

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej W Łaszczowie

włącz .

KOMUNIKAT

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W ŁASZCZOWIE

o miejscu i czasie przyjmowania list zgłoszeń kandydatów na radnych

Rady Miejskiej w Łaszczowie

 

Miejska Komisja Wyborcza  w Łaszczowie zawiadamia, że od dnia

29 września 2014 r. pełnić będzie dyżury w celu przyjmowania do zarejestrowania:

1)   zgłoszeń  list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Łaszczowie

- codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 800 do 1500, a w dniu 7 października (wtorek) - do godziny 2400,

2)   zgłoszeń kandydatów na burmistrza - codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 1000 do 1500 a w dniu 17 października (piątek) do godziny 2400

w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej – Urząd Miejski w Łaszczowie

ul. Chopina 14 pokój Nr 5 (piętro) tel. 84 66 11 508; 66 11 534.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Danuta Piwkowska