Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej w 2015 r

włącz .

BURMISTRZA ŁASZCZOWA

ogłasza

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 – j.t.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 25) oraz Uchwały nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Łaszczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.

 

otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej w 2015 r.

 

     I.        Rodzaj zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:

-           propagowanie aktywnych form spędzania wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie Gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza Gminą,

-            szkolenie kadr młodzieżowych i seniorów przez kluby sportowe

-            wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 

   II.        Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2015 roku

120.000 zł

  III.        Zasady przyznawania dotacji:

-            zasady przyznawania dotacji określają przepisy  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz 885 j. t.)

-            dotację otrzyma podmiot którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu konkursowym

  IV.         Termin i warunki realizacji zadania:

-            zadanie powinno zostać zrealizowane do 31 grudnia 2015 r.

-            podmiot wyłoniony składa z realizacji zadania sprawozdanie merytoryczno-finansowe na druku stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia.

-            szczegółowe warunki realizacji, finansowania rozliczania i kontroli zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem Łaszczowa a Oferentem.

  V.          Termin składania ofert:

-           oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert  na upowszechnianie kultury fizycznej ” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie ul. Chopina 14, do dnia 25-03-2015 r. do godziny 10.00.

-            ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia z uwzględnieniem art.14 Ustawy

-            do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru

-            oferty niekompletne bądź z błędami formalnymi nie będą brały udziału w konkursie

 VI.         Termin, tryb i kryteria  stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

             w celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz powołuje komisję  konkursową, zwaną dalej „Komisją”.

-            posiedzenie Komisji na której nastąpi otwarcie Ofert i ich ocena formalna odbędzie się dnia 11-03-2014 r. o godz. 10.15 i jest jawne

-            Komisja rozpatrzy Oferty pod względem merytorycznym w ciągu 7 dni od momentu ich otwarcia.

-            Komisja przy ocenie Ofert stosuje między innymi następujące kryteria:

  1. zgodność oferty z Ustawą
  2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania
  3. ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta
  4. ocena dotychczasowej współpracy z Oferentem, jego osiągnięcia, dokonania, doświadczenie organizacyjne, zasoby kadrowe wpływające na realizację zadania,
  5. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

-            Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Łaszczowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu http://www.laszczow.pl/

-            Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie,

pok. nr 9.

VII.         Koszty realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2014 r. – 110.000 zł

Wysokość środków publicznych przekazanych w 2015 r. – 120.000 zł