Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

włącz .

 

 

 

 

Termin wypełnienia ankiety do 15-04-2015 roku

Ankieta dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej / wielorodzinnej

Ankieta dla przedsiębiorców

Obowiązujący w UE dokument Strategia Europa 2020 oraz przyjęta polityka klimatyczno-energetyczna skutkuje zobowiązaniem państw członkowskich do podjęcia działań zmierzających do budowy gospodarki niskoemisyjnej, wspierania efektywności wykorzystywania zasobów oraz promowania zrównoważonego transportu.

Oznacza to, że gminy, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 chcą pozyskać fundusze m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi jednocześnie niezbędny element do ubiegania się w latach 2014-2020 o dofinansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej tj., m.in.:

  1. 1. Termomodernizacja obiektów
  2. 2. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
  3. 3. Dopłaty do wymiany indywidualnych źródeł ciepła

 

Ten strategiczny dokument, przygotowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będzie obejmować obszar całej Gminy, stworzona zostanie baza danych inwentaryzująca zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych.

Podstawą opracowania dobrego planu jest zebranie jak największej ilości danych i wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, opartej na jej bilansie energetycznym. Oznacza to, że dane te muszą dotyczyć nie tylko budynków użyteczności publicznej, ale muszą obejmować swoim zakresem cały obszar gminy, włącznie z zasobem prywatnych domów jednorodzinnych oraz podmiotów gospodarczych.

WAŻNE:
Przekazane dane nie będą udostępnione publicznie. Są one potrzebne do przeprowadzenia analizy i opracowania wniosków w zakresie tworzonego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, a także określenia potrzeb Gminy i szacunkowych kosztów przedsięwzięć.

Bardzo ważne jest, by wszystkie podmioty, które planują w przyszłości działania niskoemisyjne (szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy unijnych 2014-2020) były ujęte w gminnym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wypełnione ankiety należy złożyć w:

- Urzędzie Miejskim w Łaszczowie (Łaszczów, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów) w sekretariacie lub

- u Sołtysa Sołectwa.

- e-mailowo na adres: sekretariat@laszczow.pl

 

Serdecznie Państwu dziękujemy za pomoc w opracowaniu Planu.

 

Ankieta dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej / wielorodzinnej - wersja PDF

Ankieta dla przedsiębiorców - wersja PDF