Nowe zasady naboru do szkół

włącz .

Nabór do szkół na rok szkolny 2016/2017

 Zgodnie z określonymi nowymi zasadami rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły będą mogły być przyjęte na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum będą mogli być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum będą brane pod uwagę określone kryteria.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Łaszczów jest organem prowadzącym określa:

Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Łaszczowa z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łaszczów na rok szkolny 2016/2017.

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Łaszczowa z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łaszczów na rok szkolny 2016/2017.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 określi Lubelski Kurator Oświaty.