Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

włącz .

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie programem priorytetowym pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, Gmina Łaszczów zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Zadanie będzie obejmować odbiór  folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania  balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag (z miejsca wskazanego przez gminę) oraz odzysk lub unieszkodliwienie tych odpadów.

Ogłasza się nabór deklaracji do udziału w programie dotyczącym  usuwania folii rolniczych pochodzącej z gospodarstw rolnych gminy Łaszczów. Właściciele gospodarstw rolnych zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć deklarację wraz z załącznikami w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie, ul. Chopina 14, pokój Nr 5 do dnia 06.12.2019 r. Do deklaracji należy dołączyć oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, lub wszystkie zaświadczenia o tej pomocy  otrzymane w roku, w którym rolnik ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Łaszczów dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W przypadku nieotrzymania dotacji, program nie będzie realizowany.

Do pobrania:

1. Deklaracja przystąpienia do programu.  - PDF

    Deklaracja przystąpienia do programu.  - DOC

2. Oświadczenie o pomocy de minimis.  - PDF

    Oświadczenie o pomocy de minimis.  - DOC