Wyprawka szkolna

włącz .

Wyprawka szkolna

Szanowni Państwo,

Przypominamy o możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów w ramach kolejnej edycji rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Program skierowany jest do uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/ 14 będą uczęszczać do:

• klas I-III i V szkoły podstawowej,

• klas I-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

• klas II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum ogólnokształcącego,

• klas V ogólnokształcącego szkoły muzycznej II stopnia;

• klas V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego,

• klas II lub VII ogólnokształcącej szkoły baletowej

 

oraz na dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dla uczniów:

• słabowidzących,

• niesłyszących,

• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

• z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

Dofinansowanie można uzyskać w następujących przypadkach: dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej - gdy dochód nie przekracza kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych), dla uczniów pozostałych klas objętych programem - dochód nie może przekraczać 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej). W przypadku uczniów niepełnosprawnych, o których mowa powyżej i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, można ubiegać się o dofinansowanie bez względu na wysokość dochodu na jednego członka rodziny.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

• kl. I - III - do kwoty 225 zł

• kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł

• kl. II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł

• kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł.

• w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum. Jest możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla dodatkowej grupy uczniów z rodzin, w których jest przekroczona kwota dochodu, do 5% liczby dzieci spełniających to kryterium w danym samorządzie. Do omawianej grupy są włączeni uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej oraz szkoły muzycznej I-go stopnia.

Wniosek o dofinansowanie składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 do dnia 7 września 2013 roku.