Zaproszenie – Raport o Stanie Gminy za 2019 rok

Raport o stanie Gminy Łaszczów za 2019 rok opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), który nakłada na Burmistrza obowiązek, przygotowania raportu za rok poprzedni i przedstawienia go Radzie Miejskiej. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.

Art. 28aa [Raport o stanie gminy]

 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
 3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
 4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
 5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
 6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
 7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
 • w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
 • w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
 1. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 2. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
 3. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim analizę zasobów gminy wg stanu na koniec roku, którego raport dotyczy oraz sytuację finansową gminy, a także realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Łaszczów do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.

Informujemy, iż Sesja Rady Miejskiej w Łaszczowie, na której zostanie przedstawiony przez Burmistrza Raport o stanie Gminy Łaszczów za 2019 rok odbędzie się 30 czerwca 2020 roku o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łaszczowie, Łaszczów, ul. Partyzantów 12, 22-650 Łaszczów.

Trwa nabór kandydatów na rachmistrzów do Spisu Rolnego

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

Kandydaci na rachmistrzów spisowych do spisu rolnego powinni spełniać następujące warunki:

 1. są osobami pełnoletnimi;
 2. mieszkają na terenie danej gminy;
 3. posiadają co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługują się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 5. nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jak przebiega nabór na rachmistrza spisowego do Powszechnego Spisu Rolnego 2020?

 1. Kandydaci na rachmistrzów powinni się zgłosić się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.
 2. Kandydaci otrzymają od urzędu gminy informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza.
 3. Kandydaci podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 4. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa powyżej, będzie realizowany za pomocą aplikacji internetowej.
 5. O uzyskaniu statusu rachmistrza decyduje liczba punktów zdobytych przez kandydata i kolejność zgłoszeń podczas naboru (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów).
 6. Rachmistrz jako funkcjonariusz publiczny będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 7. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
  • po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  • po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
 8. Rachmistrz, po podpisaniu umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, otrzymuje identyfikator oraz urządzenie mobilne, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

źródło – https://spisrolny.gov.pl

Dokumenty do podpisania w Urzędzie Miejskim przez kandydatów na rachmistrza terenowego:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie dla kandydatów na rachmistrzów terenowych

Informacja w sprawie szacowania strat w gospodarstwach rolnych

Burmistrz Łaszczowa informuje, iż w związku z ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które miały miejsce dnia 11.06.2020 roku przyjmowane są zgłoszenia zaistniałych szkód i zniszczeń w budynkach na terenie Gminy. Zgłoszenia wystąpienia szkód dokonuje się na formularzu oświadczenia opracowanego przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przypominamy również, iż szkody zgłaszać można też w uprawach rolnych. W oświadczeniu należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jaki i te, w których nie odnotowano strat.

UWAGA:

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARIMR, który należy udostępnić do wglądu komisji. W przypadku, gdy w gospodarstwie rolnym prowadzona jest również produkcja zwierzęca należy wypełnić oświadczenie o ilości zwierząt. W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy.

Po sporządzeniu protokołów cząstkowych są one przekazywane przez rolnika do gminy, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania rolnika). Komisja w tej gminie sporządza protokół zbiorczy, wpisując do niego wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych oraz uprawy położone na swoim terenie oraz produkcję zwierzęcą na podstawie oświadczenia rolnika. Oświadczenie o produkcji zwierzęcej rolnik wypełnia w gminie, w której gospodarstwo ma swoją siedzibę. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania rolnik nie posiada żadnych upraw, formularz oświadczenia o stratach składa do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia upraw. W przypadku gdy uprawy te są położone w kilku gminach, formularze składa do każdej z nich. Sporządzone przez komisje protokoły cząstkowe, rolnik przekazuje do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia większej części upraw, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego. Komisja dokonuje szacowania strat podczas oględzin w terenie, w  terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, jednak nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy. Następnie Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje go do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. Oszacowanie przez Komisję szkód i sporządzony protokół strat stanowią podstawę do ubiegania się o ewentualne wsparcie dla rolnika.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie uprawy 2020
 2. zał. nr 1. Oświadczenie zwierzęta 2020
 3. zał. nr 2. Oświadczenie straty w plantacjach wieloletnich 2020
 4. zał. nr 3. Oświadczenie budynki maszyny 2020
 5. zał. nr 4 Oświadczenie susza 2020

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie gminy ŁASZCZÓW w związku z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godz.7:30 – 15:00).

Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego pod numerem telefonu 501 479 448 bądź osobiście          w dniach:

09 czerwca 2020r. od godz. 13:00 do godz. 15:30

10 czerwca 2020r. od godz. 13:00 do godz. 15:30

12 czerwca 2020r. od godz. 08:00 do godz. 15:30

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 12czerwca 2020r. 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy dokonywać według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. (po zmianie).

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa, posiadająca prawo wybierania, tj. osoba która:

 1. jest obywatelem polskim;
 2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
 3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane przez komitety wyborcze i wyborców w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. są ważne.