Zwrot podatku akcyzowego w I połowie 2021 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
 • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.        w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2021 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2021 roku

formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie składającego wniosek o użytkowanych lub dzierżawionych gruntach

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Informacja – Przychodnia „Vivente” Małgorzata Stokowska – Wojda

Szanowni Pacjenci,
 
Od 25.01. rozpoczynamy szczepienia pacjentów przeciwko COVID-19. Cieszy fakt, że bardzo dużo osób zgłosiło chęć zaszczepienia się. Jednak proces szczepień nie będzie szybki.
Według planów dostaniemy na tydzień 30 dawek szczepionki dla 30 pacjentów, jest to decyzja odgórna , na która nie mamy żadnego wpływu.
 
Cykl szczepień obejmuje podanie 2 dawek. Druga w odległości 21 dni od pierwszej.
Szczepienia będą zorganizowane w cyklach sześciotygodniowych. Przez 3 tygodnie szczepimy pierwszą dawkę 30 osobom tygodniowo, przez następne 3 tygodnie szczepimy tym samym osobom drugą dawkę. Tym sposobem w ciągu 6 tygodni 90 osób ma pełne szczepienie. Następnie zaczynamy kolejny cykl 6 tygodniowy dla następnych 90 osób.
 
Jako pierwsze szczepione będą osoby w wieku 80+, później 70+. Jest to grupa zamknięta. Osoby młodsze , nawet te, które mają choroby współistniejące mają przewidziane szczepienie w późniejszym terminie, który zostanie ustalony przez Ministerstwo Zdrowia i podany do publicznej wiadomości. Dla osób poniżej 70 roku życia, z uwagi na późniejszy termin szczepienia nie tworzymy jeszcze list. Prosimy nie dzwonić w tej sprawie do przychodni, by niepotrzebnie nie blokować linii telefonicznych. We właściwym momencie przyjdzie pora na listy i szczepienie również tej grupy pacjentów.
Wszyscy seniorzy, którzy wyrazili chęć zaszczepienia się, są wpisani na listę w przychodni. Oczywiście, lista ta nie jest zamknięta i w każdej chwili, po podjęciu decyzji o szczepieniu można się zgłosić. O dokładnym terminie szczepienia będą Państwo informowani telefonicznie. Prosimy spokojnie czekać na swoją kolej. Jednocześnie bardzo ważne jest punktualne stawienie się w przychodni w wyznaczonym terminie na szczepienie.
Dzięki szczepieniom zaczniemy budować własny system bezpieczeństwa.
 
Małgorzata Stokowska-Wojda.

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco

Działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Administrator danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łaszczowa, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów.

Inspektor ochrony danych:

 1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować
  się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@laszczow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia sprawy załatwianej milcząco, o której mowa w rozdziale 8a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 2. Pani/Pana dane będą również przetwarzane w celach archiwizacyjnych na podstawie ustawy z dnia
  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcy danych osobowych:

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane mogą być ponadto ujawnione podmiotom przetwarzającym, takim jak podmioty zapewniające obsługę, utrzymanie i serwis systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Okres przechowywania danych:

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zadania o którym mowa w pkt 3, a następnie przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującą u Administratora instrukcją kancelaryjną.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. W związku z przetwarzaniem danych, w zakresie określonym przepisami prawa ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Obowiązek podania danych:

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenia sprawy załatwianej milcząco, o której mowa w rozdziale 8a Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pozostałe informacje:

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.

 

 

 

 

Informacja o organizacji przez gminę transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych

szczepienie

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zapewnieniu transportu do punktów szczepień osób niepełnosprawnych i mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc, informujemy Państwa o możliwości zgłoszenia takiej potrzeby pod infolinią nr. 798 301 932  od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

Osoba zainteresowana dowozem, musi znać swój wyznaczony termin szczepienia. Zgodnie z  przyjętymi na szczeblu centralnym ustaleniami, pomocą w tym zakresie objęte zostaną osoby:

 1. Posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami 
 2. Mające trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)

  Osoby objęte tą formą pomocy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jej realizacją.

Nr 989 – Całodobowa bezpłatna Infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID – 19