Skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaszczowie informuje, że rozpoczyna przygotowania do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus. W związku z powyższym od 7  listopada  do  30 listopada 2022 r. wydawane będą skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej.

Pomoc mogą  otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– 1 707,20 zł  w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający  220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj.776 zł).

– 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów poświadczających dochody za miesiąc październik 2022 roku  (np. decyzji ZUS, KRUS, odcinka z emerytury/renty, zaświadczenie o dochodach,  nakazy płatnicze itd.) celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi świadczone w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone usługi opieki wytchnieniowej.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi w orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b) ośrodku wsparcia

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu

d) domu pomocy społecznej na postawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,

e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość realizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym, w przypadku posiadania wolnych miejsc;

2) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

a) ośrodku wsparcia,

b) ośrodku placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora programu spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

d) domu pomocy społecznej na postawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,

e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość realizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym, w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Karty zgłoszenia do programu wraz z kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny,  lekarz rehabilitacji, fizjoterapeuta lub pielęgniarka (karta skali FIM nie jest obowiązkowa) należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaszczowie do dnia 08.11.2022 roku osobiście lub elektronicznie na adres ops@laszczow.pl lub telefonicznie 84 627 53 46.

Informacje o programie Opieka Wytchnieniowa 2023:

Read more

Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych w prowadzeniu bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Program skierowany jest do:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
  3. załatwianiu spraw urzędowych,
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone usługi asystenta.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Karty zgłoszeniowe do programu można składać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaszczowie do dnia 08.11.2022 r. osobiście, elektronicznie na adres ops@laszczow.pl lub telefonicznie pod numerem 84 627 53 46

Read more

Harmonogram polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 32 „Lis” w Tomaszowie Lub. w roku gospodarczym 2022/2023

Data polowaniaMiejsce polowaniaNr obwodu łowieckiegoGodzina rozpoczęcia i zakończenia polowania
105.11.2022las i łąki Czermno2637:30-15:30
213.11.2022stawy Zimno, łąki Rokitno2907:30-15:30
320.11.2022las Marysin, Swaryczów2637:30-15:30
427.11.2022las Pieniany, Ratyczów2907:30-15:30
504.12.2022las Wojciechówka, łąki Przewale2637:30-15:30
611.12.2022pola Wierszczyca, Łubcze, Ratyczów2907:30-15:30
718.12.2022las i łąki Czermno, Perespa2637:30-15:30
801.01.2023pola Czermno, Kazimierówka, Perespa2637:30-15:30
908.01.2023las Sośnina, łąki Zimno2907:30-15:30
1014.01.2023łąki Perespa, Dub, Swaryczów, Marysin2637:30-15:30
1122.01.2023łąki Rokitno, Zimno2907:30-15:30

Komunikat dla mieszkańców Gminy Łaszczów na wypadek awarii elektrowni jądrowych

W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu.

Ponadto informuję, że jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane
w mediach, a po wydaniu Zarządzenia Wojewody Lubelskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania tabletek ze stabilnym jodem na terenie gminy Łaszczów.

Profilaktyka jodowa

Przyjęcie dystrybuowanej przez rząd tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się. Tabletkę taką należy przyjąć niezwłocznie (w ciągu 2 godzin) od komunikatu właściwych służb. W przypadku późniejszego przyjęcia działanie tabletek nadal pozostaje korzystne w ciągu do 8 godzin od wystąpienia skażenia.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:

  • dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
  • dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka (50 mg jodu)
  • dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. 1/2 tabletki (25 mg jodu)
  • noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)
  • kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (100 mg jodu).

Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Prosimy mieszkańców gminy Łaszczów o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania tabletek ze stabilnym jodem, zgodnie z miejscem zamieszkania/zameldowania oraz broszurą informacyjną dotyczącą dystrybucji tabletek ze stabilnym jodem.                                                           

                                                                                                                      
 Burmistrz Łaszczowa  
/-/ Aleksandra Pietrasz

Wykaz gminnych punktów wydawania tabletek ze stabilnym  jodem

L.p.Nazwa i adres rozwinięciaMieszkańcy miasta /ulic i miejscowości
1Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łaszczowie,
ul. Chopina 8
Miasto Łaszczów ulice: ul. Aleksandra Łaszcza od nr 1 do nr 16, Boczna, Czerkasy, Domaniż, Dworcowa, 25 Grudnia, Jana Pawła II, Józefa Piłsudskiego, Kardynała Wyszyńskiego, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki nr: 74, 76, 78 i od nr 80, Krótka, Łąkowa, 3 Maja, Ogrodowa, Partyzantów, Piękna, Podhajce, Por. Mieczysława Chilińskiego, Przemysłowa nr: 14, 16, 18, 20, 22, 24 ,26 i od nr 28, Radosna, Różana, Rycerska, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Targowa, Wąska, Wiśniowa, Zaciszna, Zamojska, miejscowość Podhajce – mieszkańcy którzy głosują w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Łaszczowie oraz mieszkańcy miejscowości  Dobużek i Dobużek-Kolonii.
2Publiczna Szkoła Podstawowa
w Łaszczowie ul. Chopina 11
Miasto Łaszczów ulice: Akacjowa, Aleje Armii Krajowej, Aleksandra Łaszcza od nr 17, Bursztynowa, Cicha, Chopina, Dębowa, Fredry, Kościuszki od nr 1 do nr 73, i nr 75, 77 i 79, Leśna, Lwowska, Mickiewicza, Miodowa, Parkowa, Pogodna, Południowa, Przemysłowa, od nr 1 do nr 13 i nr: 15, 17, 19 ,21, 23, 25, i 27, Stawowa, Tomaszowska, Sosnowa oraz Łaszczów-Kolonia – mieszkańcy którzy głosują w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaszczowie oraz mieszkańcy miejscowości Wólka Pukarzowska.
3Publiczna Szkoła Podstawowa
w Steniatynie, Steniatyn 71
Steniatyn, Steniatyn-Kolonia
4Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zimnie, Zimno 1
Zimno, Zimno-Kolonia, Hopkie, Hopkie-Kolonia, Pieniany, Pieniany-Kolonia, Podlodów, Ratyczów
5Publiczna Szkoła Podstawowa
w Nabrożu-Kolonii, Nabróż-Kolonia 19
Nabróż, Nabróż-Kolonia, Kmiczyn, Kmiczyn-Kolonia
6Świetlica Wiejska w Pukarzowie,
Pukarzów 96
Pukarzów, Pukarzów-Kolonia, Nadolce, Małoniż, Muratyn, Muratyn-Kolonia