Przerwa w dostawie prądu w dniach 16.04.2024 i 19.04.2024r.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. Rejon Energetyczny Tomaszów Lubelski informuje mieszkańców Łaszczowa o przerwie w dostawie energii elektrycznej w dniach 16.04.2024 r. od godz. 8.00 do godz.10.00 oraz 19.04.2024 r. od godz. 8.00 do godz. 10.00 wszystkich ulic od Urzędu Miejskiego w Łaszczowie w kierunku miejscowości Wólka Pukarzowska tj. część ul. Chopina, ul. Stawowa, ul. Mickiewicza, ul. Kościuszki, ul. Miodowa, ul. Jodłowa, ul. Leśna, Aleje Armii Krajowej, ul. Lwowska, ul. Dębowa, ul. Akacjowa, ul. Pogodna, ul.Fredry, ul.Cicha, ul. Sosnowa, ul. Aleksandra Łaszcza, część ul. Przemysłowej, ul. Tomaszowska i ul. Południowa

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa – Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”

Posiłek w szkole

Gmina Łaszczów otrzymała dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu rządowego „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028- edycja 2024” na podstawie Umowy nr 566 zawartej w dniu 15.03.2024 r. z Wojewodą Lubelskim.

Kwota dofinansowania w 2024 roku wynosi 100 000,00 złotych ( słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Całkowita wartość zadania wynosi 135 000,00 złotych.

Dotacja celowa z budżetu państwa jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2014-2028”, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie:

– posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

a) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
b) dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o  pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 200% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe  w wysokości 200% o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj:

dla osoby w rodzinie – 1.200,00 zł

dla osoby samotnie gospodarującej – 1.552,00 zł

Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 84 6275346 lub 798301932, w godzinach pracy ośrodka.