Informacja dotycząca zapobieganiu rozpowszechniania się HPAI na terenie Gminy Łaszczów

W związku z niekorzystną sytuacją epizootyczną dotyczącą wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce oraz województwie lubelskim (stwierdzone ogniska HPAI u ptaków dzikich), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim zwraca się z prośbą o podjęcie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się HPAI na terenie Gminy Łaszczów.

W ramach działań prewencyjnych Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, że na ternie powiatu tomaszowskiego nic ma miejsc wyznaczonych i zarejestrowa­nych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do handlu zwierzętami ( w tym drobiem ). Sprzedaż drobiu w takich miejscach tj. na targowiskach czy innych miejscach wyznaczonych do handlu jest niedozwolone i jeśli się odbywa, jest nielegalna.

Jednocześnie informuje się, że w dalszym ciągu obowiązują nakazy i zakazy określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U. z 2022, poz. 768 ).

Projekt pt. Mam tę Moc! zrealizowany przez KGW „Czeremcha”

Projekt pt. Mam tę Moc! był realizowany przez KGW „Czeremcha” w okresie od 01 lipca 2022 r. do 31 maja 2023 r. W projekcie wzięli udział seniorzy z Gminy Łaszczów. Projekt wpisywał się w cele Programu NOWEFIO 2022:

– przyczyniając się do wzmocnienia poczucia sprawności wśród seniorów;

– nawiązując współpracę wewnątrzpokoleniową;

– stwarzając możliwość poznania nowych technologii grupie ludzi szczególnie narażonej na e-wykluczenie,

Do tej pory seniorzy nie uczestniczyli w tego typu działaniach edukacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności w obszarze nowoczesnych technologii, rękodzielnictwa, ekologii czy zajęć kulinarnych. Zajęcia realizowane były w Pienianach, w siedzibie KGW „Czeremcha” oraz w Łaszczowie.

Projekt umożliwił seniorom 60+ bycie aktywnym i potrzebnym, przyczynił się do zwiększenia poczucia identyfikacji z lokalną wspólnotą, umożliwił zdobycie przez uczestników projektu poczucia sensu wspólnego działania na rzecz środowiska lokalnego oraz wpłynął na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Zadanie publiczne pt. Mam tę MOC! współfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Wyniki głosowań

Nadleśnictwo Tomaszów zawiadamia o podjęciu decyzji w sprawie wykonania agrolotniczego zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych

Nadleśnictwo Tomaszów wprowadza zakaz wstępu do niektórych drzewostanów na czas zabiegów agrolotniczych.

Nadleśnictwo Tomaszów zawiadamia o podjęciu decyzji w sprawie wykonania agrolotniczego zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych, wykazujących zagrażającą trwałości lasu obecność imago chrabąszczy na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Tomaszów, stanowiących oddziały (pola zabiegowe) zaznaczone na załączonej mapie obwódką w kolorze czerwonym, położnych w zasięgu terytorialnym gmin: Rachanie, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski, Susiec, Lubycza Królewska, Łaszczów, Jarczów, Horyniec-Zdrój. Powierzchnia zabiegu agrolotniczego wraz z lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wynosi 3892,80 ha.

Zabieg agrolotniczy zostanie wykonany z użyciem insektycydu Mospilan 20 SP i środka pomocniczego (adiuwant) Ikar 95 EC w dawkach zgodnych z etykietą i instrukcją użycia.

Warunki bezpiecznego stosowania środka Mospilan 20 SP:

  • okres prewencji dla pszczół – nie dotyczy,
  • okres prewencji dla ludzi i zwierząt – nie dotyczy,
  • okres karencji dla runa leśnego – 14 dni,

Przebieg i organizację zabiegu koordynuje Nadleśnictwo Tomaszów.

Na czas zabiegu zostanie wprowadzony zakaz wstępu na teren określonych pól zabiegowych.

Na granicy lasu objętego zakazem wstępu, a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez Nadleśnictwo wywieszone tablice ostrzegawcze z napisem: „Zakaz wstępu. Chemiczne zabiegi zwalczania owadów. Od dnia 09.05.2023 r. do dnia 31.05.2023 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów, Pasieki, ul. Mickiewicza 1, 22-600 Tomaszów Lubelski”.

Zabiegi będą wykonane w okresie od 9 do 31 maja (w zależności od warunków atmosferycznych).

W sprawach związanych z akcją prosimy kontaktować się telefonicznie z Nadleśnictwem Tomaszów tel.: 84 664 24 58.