Powszechny Spis Rolny 2020

psr owca

Od początku września do 30 listopada br. trwa w całej Polsce Powszechny Spis Rolny
– najważniejsze badanie statystyczne w tym roku. Spisy rolne odbywają się co 10 lat i obejmują wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce. Łącznie spisowi podlega ok.1,5 mln gospodarstw rolnych,
z tego w województwie lubelskim ponad 190 tys.

Dane zebrane w spisie służą m. in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich i dostarczają szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej przez nich produkcji rolnej. Rolnicy zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:

 • poprzez formularz internetowy, dostępny wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl.
 • telefonicznie – w przypadku braku dostępu do Internetu – kontaktując się z infolinię spisową na numer 22 279 99 99 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon”.

Zachęcamy do samodzielnego wzięcia udziału w Spisie za pomocą metody samospisu internetowego, który odbywa za pośrednictwem interaktywnej i bezpiecznej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/. Samospis internetowy jest najwygodniejszą formą wypełnienia obowiązku spisowego. Pozwala na dostęp do formularza spisowego w dowolnie wybranym momencie, tj. o dowolnej godzinie, zarówno rano jak i wieczorem, a w przypadku niedokończenia wypełniania ankiety można się wylogować i w ciągu kilku dni zalogować ponownie by zakończyć jej wypełnianie. Poza tym użytkownik gospodarstwa rolnego (rolnik) może przekazać informacje o swoim gospodarstwie wykorzystując w tym celu dowolne urządzenie, czyli smartfon, tablet, laptop lub też komputer stacjonarny. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody  samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99).

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się

rachmistrzowie spisowi:

 • telefonicznie – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
 • bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim (w razie konieczności).

Do użytkowników gospodarstw rolnych został wysłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który zawiera najważniejsze informacje i instrukcje związane z organizacją spisu,
w tym numer gospodarstwa niezbędny podczas logowania do aplikacji spisowej.

W spisie będziemy pytać o dane według stanu na dzień 1 czerwca br., lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Formularz spisowy zawiera 11 działów. Jednak nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć konkretnego gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, zwierząt gospodarskich, nawożenia, ochrony roślin, budynków gospodarskich, ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej, struktury dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego (nie będziemy pytali o wielkość dochodów tylko o strukturę), aktywności ekonomicznej oraz chowu i hodowli ryb.

Dane zbierane w spisie są bezpieczne. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Więcej na stronie: www.spisrolny.gov.pl.

Gmina Łaszczów w obszarze zagrożonym Afrykańskim Pomorem Świń

Afrykański Pomór Świń – Obszar Zagrożony!

W związku z rozporządzeniem Nr 31 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów tomaszowskiego i zamojskiego zostały nałożone poniższe ograniczenia:

§ 4. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 3, zakazuje się:

 1. wywożenia z gospodarstw i przywożenia do gospodarstw świń oraz materiału biologicznego świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 2. transportu     świń     po     drogach     publicznych     lub     prywatnych,     z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
 3. organizowania targów i wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

§ 5. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 3, nakazuje się:

 1. oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
  1. zwierząt,
  2. tusz
  3. pasz
  4. nawozów naturalnych
  5. przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
 2. zachowanie   zasad   higieny    niezbędnych    do    ograniczenia    ryzyka    szerzenia    się    choroby,    w    szczególności    odkażanie    rąk    i    obuwia    przez    osoby wchodzące    do    gospodarstwa    lub      z niego wychodzące.

Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, § 3, § 4 i § 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

Prosimy o bezwzględne stosowanie nakazów i zakazów.

Zwrot podatku akcyzowego w II połowie 2020 r.

Zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
 • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
  w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie składającego wniosek o użytkowanych lub dzierżawionych gruntach

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Chroń pszczoły! Apel do sadowników i rolników.

Urząd Marszałkowski podjął się w kooperacji z partnerami realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska. Jednych z tych działań jest wystosowanie apelu do rolników i sadowników o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie prac polowych, zwłaszcza przy stosowaniu środków ochrony roślin. Apeluje się do rolników i sadowników o prowadzenie wspólnych działań na rzecz ochrony pszczół oraz budowanie dobrych, wzajemnych relacji ze środowiskiem pszczelarskim.

plakat z informacjami o ochronie pszczół
Read more

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych

Kto i kiedy może uprawiać konopie włókniste?

Przedsiębiorca lub osoba fizyczna (rolnik) może uprawiać konopie włókniste wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo – papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż wymienione wyżej jest zabroniona!!!

Jak uzyskać zezwolenie na uprawę konopi włóknistych?

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych wydaje, w drodze decyzji wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.

Aby uzyskać zezwolenie na uprawę konopi włóknistych należy złożyć wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym również wraz z dowodem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej za jego wydanie.  

Warunkiem niezbędnym dla uzyskania zezwolenia (pod rygorem odmowy jego wydania) jest niekaralność za popełnienie następujących przestępstw i wykroczenia:

–        nielegalnej uprawy maku, konopi lub krzewu koki,

–        zaboru w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka lub słomy makowej,

–        nielegalnej uprawy maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych.

Podkreślić należy, iż naruszenie warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie lub w zezwoleniu skutkuje cofnięciem zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.

Jeżeli złożony wniosek będzie zawierał braki formalne, m.in. brak opłaty skarbowej, urząd wezwie wnoszącego do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. Nieusunięcie tych braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Załatwienie sprawy w przedmiocie wydania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Od wydanej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wnoszone za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi rejestr wydawanych zezwoleń oraz sprawuje nadzór nad uprawami konopi włóknistych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1818) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.