Klauzula informacyjna dla kontrahenta oraz osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją zawartej umowy

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łaszczów, ul. Chopina 14,
  22-650 Łaszczów.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować
  się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@laszczow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • zawarcia umowy oraz jej realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • zapewnienia kontaktu/utrzymywania kontaktów służbowych z osobami wskazanymi przez kontrahenta do kontaktu w związku z wykonywaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, (np. podmiotom serwisującym systemy informatyczne/teleinformatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie w celach archiwalnych w terminach wynikających przepisów prawa
  i wewnętrznych regulacji dot. archiwizowania danych obowiązujących u Administratora (zgodnie
  z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
  (na podstawie art. 15 RODO), ich sprostowania (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO), o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem zawarcia
  i realizacji umowy oraz możliwości sprawnego kontaktu z osobami wskazanymi do zawarcia
  i wykonania umowy. Odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia
  i realizacji umowy oraz prowadzenia sprawnej komunikacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.
 7. Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 8. Źródło danych i kategorie danych:
 • Dane osobowe:
 1. osób reprezentujących stronę umowy – zostały pozyskane z odpowiednich rejestrów
  lub bezpośrednio od tych osób;
 2. osób wskazanych do kontaktu – zostały pozyskane samodzielnie lub pochodzą od podmiotów zawierających umowę.
 • kategorie odnośnych danych osobowych w szczególności: imię i nazwisko, adresy korespondencyjne, numer telefonu, adres e-mail, inne adresy wykorzystywane w korespondencji, dane dotyczące pełnionej funkcji w strukturze kontrahenta lub inne dane wskazane przez stronę umowy.

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Łaszczowie informujemy, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią, że:

Administrator danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łaszczów, którą reprezentuje Burmistrz Łaszczowa; dane adresowe: ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów.

Inspektor ochrony danych:

 1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować
  się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@laszczow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 2. realizacji wynikającego z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obowiązku nagrywania obrad Rady za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
  i dźwięk oraz ich transmitowania i udostępniania, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie o obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),
 3. realizacji obowiązku zapewnienia jawności działalności organów gminy, w szczególności prawa obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. e RODO (niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi) w związku z realizacją zasady dostępu do informacji publicznej.
 4. do celów archiwalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Podczas sesji odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio oraz audio video osób biorących w niej udział. Kamera obejmuje swoim zasięgiem w Sali sesyjnej obszar stołu prezydialnego, miejsca Kolegium Kierownictwa oraz miejsca radnych.  Z uwagi na ciążący
  na Administratorze ustawowy obowiązek transmitowania i utrwalania obrad Rady, przebywanie na terenie objętym działaniem urządzeń rejestrujących/transmitujących obraz i dźwięk spowoduje automatyczne pozyskanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.

Udostępnianie danych z obrad:

 • Streaming sygnału transmisji online audio video sesji Rady prowadzony jest przez AZTV Iwona Kądziołka,, a link do transmisji umieszczony jest na stronie www.laszczow.sesja.pl
 • Utrwalone nagrania z obrad są udostępniane w BIP, w zakładce Obrady Rady Miejskiej/Archiwum nagrań oraz na stronie internetowej www.laszczow.sesja.pl w zakładce Archiwum nagrań.

Odbiorcy danych osobowych:

 • Dane mogą zostać udostępnione na wniosek podmiotów, które wystąpiły o udostępnienie nagrań bądź zdjęć z obrad zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby oglądające transmisję obrad w internecie online mają dostęp do danych osobowych.

Okres przechowywania danych:

 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego,  a następnie zgodnie z właściwymi przepisami archiwizacyjnymi. Zgodnie
  z przepisami dotyczącymi archiwizacji protokoły z sesji i załączniki do nich przechowuje
  się wieczyście (kat. A). Nagrania są udostępniane na stronie www.laszczow.sesja.pl oraz BIP przez okres 5 lat danej kadencji.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. W związku z przetwarzaniem danych, w zakresie określonym przepisami prawa ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Obowiązek podania danych:

 1. Uczestnictwo w obradach Rady jest dobrowolne. W związku z tym, ze obrady są transmitowane
  w internecie, nagrywane i udostępniane, musi Pani/Pan zdawać sobie sprawę że poprzez uczestniczenie w sesji Pani/Pana wizerunek i wypowiedzi zostaną udostępnione.   

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, profilowaniu i przekazywaniu danych do państw trzecich:

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco

Działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Administrator danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łaszczowa, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów.

Inspektor ochrony danych:

 1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować
  się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@laszczow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia sprawy załatwianej milcząco, o której mowa w rozdziale 8a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 2. Pani/Pana dane będą również przetwarzane w celach archiwizacyjnych na podstawie ustawy z dnia
  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcy danych osobowych:

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane mogą być ponadto ujawnione podmiotom przetwarzającym, takim jak podmioty zapewniające obsługę, utrzymanie i serwis systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Okres przechowywania danych:

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zadania o którym mowa w pkt 3, a następnie przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującą u Administratora instrukcją kancelaryjną.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. W związku z przetwarzaniem danych, w zakresie określonym przepisami prawa ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Obowiązek podania danych:

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenia sprawy załatwianej milcząco, o której mowa w rozdziale 8a Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pozostałe informacje:

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.