Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie gminy ŁASZCZÓW w związku z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godz.7:30 – 15:00).

Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego pod numerem telefonu 501 479 448 bądź osobiście          w dniach:

09 czerwca 2020r. od godz. 13:00 do godz. 15:30

10 czerwca 2020r. od godz. 13:00 do godz. 15:30

12 czerwca 2020r. od godz. 08:00 do godz. 15:30

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 12czerwca 2020r. 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy dokonywać według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. (po zmianie).

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa, posiadająca prawo wybierania, tj. osoba która:

  1. jest obywatelem polskim;
  2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
  3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane przez komitety wyborcze i wyborców w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. są ważne.