Informacja w sprawie szacowania strat w gospodarstwach rolnych

Burmistrz Łaszczowa informuje, iż w związku z ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które miały miejsce dnia 11.06.2020 roku przyjmowane są zgłoszenia zaistniałych szkód i zniszczeń w budynkach na terenie Gminy. Zgłoszenia wystąpienia szkód dokonuje się na formularzu oświadczenia opracowanego przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przypominamy również, iż szkody zgłaszać można też w uprawach rolnych. W oświadczeniu należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jaki i te, w których nie odnotowano strat.

UWAGA:

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARIMR, który należy udostępnić do wglądu komisji. W przypadku, gdy w gospodarstwie rolnym prowadzona jest również produkcja zwierzęca należy wypełnić oświadczenie o ilości zwierząt. W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy.

Po sporządzeniu protokołów cząstkowych są one przekazywane przez rolnika do gminy, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania rolnika). Komisja w tej gminie sporządza protokół zbiorczy, wpisując do niego wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych oraz uprawy położone na swoim terenie oraz produkcję zwierzęcą na podstawie oświadczenia rolnika. Oświadczenie o produkcji zwierzęcej rolnik wypełnia w gminie, w której gospodarstwo ma swoją siedzibę. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania rolnik nie posiada żadnych upraw, formularz oświadczenia o stratach składa do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia upraw. W przypadku gdy uprawy te są położone w kilku gminach, formularze składa do każdej z nich. Sporządzone przez komisje protokoły cząstkowe, rolnik przekazuje do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia większej części upraw, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego. Komisja dokonuje szacowania strat podczas oględzin w terenie, w  terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, jednak nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy. Następnie Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje go do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. Oszacowanie przez Komisję szkód i sporządzony protokół strat stanowią podstawę do ubiegania się o ewentualne wsparcie dla rolnika.

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie uprawy 2020
  2. zał. nr 1. Oświadczenie zwierzęta 2020
  3. zał. nr 2. Oświadczenie straty w plantacjach wieloletnich 2020
  4. zał. nr 3. Oświadczenie budynki maszyny 2020
  5. zał. nr 4 Oświadczenie susza 2020