Klauzula informacyjna dla kontrahenta oraz osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją zawartej umowy

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łaszczów, ul. Chopina 14,
  22-650 Łaszczów.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować
  się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@laszczow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • zawarcia umowy oraz jej realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • zapewnienia kontaktu/utrzymywania kontaktów służbowych z osobami wskazanymi przez kontrahenta do kontaktu w związku z wykonywaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, (np. podmiotom serwisującym systemy informatyczne/teleinformatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie w celach archiwalnych w terminach wynikających przepisów prawa
  i wewnętrznych regulacji dot. archiwizowania danych obowiązujących u Administratora (zgodnie
  z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
  (na podstawie art. 15 RODO), ich sprostowania (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO), o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem zawarcia
  i realizacji umowy oraz możliwości sprawnego kontaktu z osobami wskazanymi do zawarcia
  i wykonania umowy. Odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia
  i realizacji umowy oraz prowadzenia sprawnej komunikacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.
 7. Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 8. Źródło danych i kategorie danych:
 • Dane osobowe:
 1. osób reprezentujących stronę umowy – zostały pozyskane z odpowiednich rejestrów
  lub bezpośrednio od tych osób;
 2. osób wskazanych do kontaktu – zostały pozyskane samodzielnie lub pochodzą od podmiotów zawierających umowę.
 • kategorie odnośnych danych osobowych w szczególności: imię i nazwisko, adresy korespondencyjne, numer telefonu, adres e-mail, inne adresy wykorzystywane w korespondencji, dane dotyczące pełnionej funkcji w strukturze kontrahenta lub inne dane wskazane przez stronę umowy.