Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem skargi/wniosku/petycji

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Administrator danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łaszczów, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów.

Inspektor ochrony danych:

 • We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować
  się z inspektorem ochrony danych, poprzez e-mail: iod@laszczow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi, wniosku, petycji oraz w celu prowadzenia rejestru skarg, wniosków i petycji.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie ustawy z dnia 8 marca
  1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, stosownie
  do art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
  w zw. z art. 9 ust. 2 lit. g w przypadku przetwarzania danych podlegających szczególnej ochronie.

Odbiorcy danych osobowych:

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi doręczania pism – kurierom, operatorowi pocztowemu. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych (podmiotów przetwarzających).

Okres przechowywania danych:

 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania dla jakiego zostały zebrane, a następnie zgodne z kategorią archiwalną przez okres 25 lat, wynikającą
  z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (na podstawie
  art. 15 RODO), ich sprostowania (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), przenoszenia danych (na podstawie
  art. 20 RODO) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO), o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw.
 • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa.

Informacja o wymogu podania danych:

 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz § 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
  i wniosków oraz art. 5 ustawy o petycjach. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości załatwienia sprawy.

Pozostałe informacje:

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będzie to jednak prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.