Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca przekazania dokumentów wg właściwości

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administrator danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Łaszczowa, którego siedziba znajduje się w Łaszczowie, Urząd Miejski w Łaszczowie, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów.

 Inspektor ochrony danych osobowych:

 • We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem e-mail: iod@laszczow.pl.

Cele i podstawy przetwarzania:

 • Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do poczynienia czynności związanych z przekierowaniem pisma do odpowiedniego organu według właściwości, tak by udzielić na nie odpowiedzi.
 • Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 65 kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcy danych osobowych:

 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa. Odbiorcami danych będą również strony i inni uczestnicy postępowania (jeżeli tacy wystąpią) np. operator pocztowy. Ponadto mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym, takim jak podmioty zapewniające świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Okres przechowywania danych:

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji sprawy,
  a następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przysługujące uprawnienia:

 • W przypadkach przewidzianych przepisami prawa ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Prawo do wniesienia skargi:

 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

Informacja o wymogu podania danych:

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

Pozostałe informacje:

 1. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia

jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

 1. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.