Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco

Działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Administrator danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łaszczowa, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów.

Inspektor ochrony danych:

 1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować
  się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@laszczow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia sprawy załatwianej milcząco, o której mowa w rozdziale 8a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 2. Pani/Pana dane będą również przetwarzane w celach archiwizacyjnych na podstawie ustawy z dnia
  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcy danych osobowych:

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane mogą być ponadto ujawnione podmiotom przetwarzającym, takim jak podmioty zapewniające obsługę, utrzymanie i serwis systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Okres przechowywania danych:

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zadania o którym mowa w pkt 3, a następnie przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującą u Administratora instrukcją kancelaryjną.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. W związku z przetwarzaniem danych, w zakresie określonym przepisami prawa ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Obowiązek podania danych:

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenia sprawy załatwianej milcząco, o której mowa w rozdziale 8a Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pozostałe informacje:

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.