Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119/1), dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łaszczów, Urząd Miejski w Łaszczowie, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować
  się z inspektorem ochrony danych na adres siedziby administratora lub poprzez e-mail: iod@laszczow.pl.
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku oraz innych danych zarejestrowanych przez monitoring wizyjny przetwarzane są w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej zgodnie z art. 9a ustawy o samorządzie gminnym, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze.
 4. Odbiorcami Państwa  danych osobowych będą:
 5. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 6. inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 7. Dane z monitoringu będą przetwarzane wyłącznie dla celów dla jakich zostały zebrane
  i przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, chyba że znajdą zastosowanie przepisy szczególne określające inny termin przechowywania.
 8. Przysługuje Państwu (z wyjątkami przewidzianymi przepisami prawa):
  1. prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
  1. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  1. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  1. prawo do przenoszenia danych,
  1. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 9. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 11. Monitoringiem objęty jest obszar parkingu i wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Łaszczowie
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne by wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Łaszczowie