Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych w prowadzeniu bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Program skierowany jest do:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
  3. załatwianiu spraw urzędowych,
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone usługi asystenta.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Karty zgłoszeniowe do programu można składać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaszczowie do dnia 08.11.2022 r. osobiście, elektronicznie na adres ops@laszczow.pl lub telefonicznie pod numerem 84 627 53 46