Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi świadczone w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone usługi opieki wytchnieniowej.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi w orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b) ośrodku wsparcia

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu

d) domu pomocy społecznej na postawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,

e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość realizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym, w przypadku posiadania wolnych miejsc;

2) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

a) ośrodku wsparcia,

b) ośrodku placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora programu spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

d) domu pomocy społecznej na postawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,

e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość realizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym, w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Karty zgłoszenia do programu wraz z kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny,  lekarz rehabilitacji, fizjoterapeuta lub pielęgniarka (karta skali FIM nie jest obowiązkowa) należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaszczowie do dnia 08.11.2022 roku osobiście lub elektronicznie na adres ops@laszczow.pl lub telefonicznie 84 627 53 46.

Informacje o programie Opieka Wytchnieniowa 2023: