Program GRANTY PPGR – uzupełnij dokumentację!

Informacja dla osób, które złożyły wniosek w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, operator programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” po raz kolejny wprowadził zmiany w dokumentacji konkursowej. Według operatora złożone dotychczas oświadczenie dotyczące przyznania sprzętu komputerowego, będzie poprawnie zweryfikowane w przypadku udokumentowania go następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych.

  • W celu potwierdzenie miejsca zamieszkania: kserokopia legitymacji szkolnej lub zaświadczenie ze szkoły.
  • W celu potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej: kserokopie aktów stanu cywilnego (akty urodzenia dziecka, opiekunów prawnych, akty małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska, akty zgonu)
  • W celu potwierdzenie faktu pracowania w PGR: zaświadczenie o zatrudnieniu w PGR, świadectwo pracy z PGR, legitymacja służbowa, odcinki listy płac/ wynagrodzeń, dyplomy, dokumenty z innych instytucji publicznych.
  • (dotyczy tylko tych osób, które nie złożyły powyższych dokumentów do wniosków o grant)
  • W celu potwierdzenie nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku tj. 2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania tych rzeczy: zaświadczenie ze szkoły, w której uczy się dziecko.

UWAGA! Zgodnie z przekazanymi nowymi zaleceniami, za prawidłowo złożone uznaje się wyłącznie te wnioski, których zawartość została potwierdzona odpowiednimi dokumentami. Niedostarczenie ww. dokumentów i/lub brak potwierdzenia danych zawartych w oświadczeniu w oparciu o rejestry publiczne stanowiące zasób własny Gminy lub innych podmiotów publicznych, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia dla ucznia.

Brak możliwości zweryfikowania złożonych przez Państwa oświadczeń, zgodnie z wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa, może stanowić powód wykluczenia Beneficjenta z udziału w Programie.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie, ul. Chopina 14, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2021 r. do godz. 15:30.