Projekt pt. Mam tę Moc! zrealizowany przez KGW „Czeremcha”

Projekt pt. Mam tę Moc! był realizowany przez KGW „Czeremcha” w okresie od 01 lipca 2022 r. do 31 maja 2023 r. W projekcie wzięli udział seniorzy z Gminy Łaszczów. Projekt wpisywał się w cele Programu NOWEFIO 2022:

– przyczyniając się do wzmocnienia poczucia sprawności wśród seniorów;

– nawiązując współpracę wewnątrzpokoleniową;

– stwarzając możliwość poznania nowych technologii grupie ludzi szczególnie narażonej na e-wykluczenie,

Do tej pory seniorzy nie uczestniczyli w tego typu działaniach edukacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności w obszarze nowoczesnych technologii, rękodzielnictwa, ekologii czy zajęć kulinarnych. Zajęcia realizowane były w Pienianach, w siedzibie KGW „Czeremcha” oraz w Łaszczowie.

Projekt umożliwił seniorom 60+ bycie aktywnym i potrzebnym, przyczynił się do zwiększenia poczucia identyfikacji z lokalną wspólnotą, umożliwił zdobycie przez uczestników projektu poczucia sensu wspólnego działania na rzecz środowiska lokalnego oraz wpłynął na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Zadanie publiczne pt. Mam tę MOC! współfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.