Treść petycji z dnia 9 lutego 2021 roku

 

Teresa Garland Petycja ws REFERENDUM LUDOWEGO

Ref. D167 2021 02 09                                                                                                              Polska dnia 9 II 2021r.                                                                                                                            

P E T Y C J A do tutejszej Rady Gminy

o opinię ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO

Wnosząca petycję: Teresa Garland, skr.poczt.88, ul.Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina, mail: teresagarlandartist@protonmail.ch, Odpowiedź proszę przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru

Rodo: Wyrażam zgodę na publiczną publikację moich danych koniecznych do realizowania petycji.

Upoważniam wszystkich Polaków do wysyłania tej petycji do wszystkich gmin w Polsce.

Zwracam się z petycją do tutejszej Rady gminy by wyraziła opinię ws przeprowadzenia BEZPOŚREDNIEGO (podstawa: art.4 pkt.2 Konstytucji) Referendum Ludowego (nie mylić z obwarowanym prawnie w Kodeksie Wyborczym referendum konstytucyjnym) w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski.

Proponowane pytania referendalne:

1.Czy zgadzasz się na wdrożenie Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland?

2.Czy zgadzasz się na wdrożenie w Polsce ustroju Prezydencko-Ludowego?

W załącznikach przesyłam:

1.Uzasadnienie dla konieczności przeprowadzenia Referendum Ludowego w Polsce tj. Deklarację Samostanowienia Narodu Polskiego.

2.Metoda przeprowadzenia Referendum.

3.Projekt Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland

4.Projekt Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego

A poniżej wystąpienie byłego Posła na Sejm ś.p. Janusza Sanockiego ws istniejącego obecnie w Polsce, łamiącego Konstytucję Kodeksu Wyborczego który w praktyce uniemożliwia Polakom bezpośrednio i indywidualnie kandydować w wyborach:

Zacząć należy od tego że w 2019 roku wybory do Sejmu były nieważne gdyż obecna ordynacja wyborcza jest niezgodna z Konstytucją z jej artykułami: 32, 60, 96.  W tej sprawie na jesieni 2019 roku Poseł Sanocki zaapelował do Prezydenta RP Andrzeja Dudy aby ten wstrzymał się z ogłoszeniem nowej kadencji Sejmu i zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie tej sprawy. Jednocześnie zaapelował do Senatu by rozpoczął inicjatywę ustawodawczą i zmienił istniejący Kodeks Wyborczy. Żródło wideo na Youtube pt.: „Wystąpienia posła Janusza Sanockiego na ostatnim posiedzeniu 8. kadencjii”  https://www.youtube.com/watch?v=b22-Uayhtno

Pomimo poważnych wątpliwości co do demokratyczności wyborów, pan Prezydent Andrzej Duda nową kadencję Sejmu ogłosił.

Przytaczam wypowiedź tj. treść wystąpienia pana Posła Janusza Sanockiego odnośnie nieważności wyborów:

„13 X 2019r. odbyły się wybory parlamentarne. O ile w wyborach do Senatu każdy obywatel mógł zgłosić swoją kandydaturę, to w wyborach do Sejmu takiej możliwości polski obywatel nie ma. Państwowa Komisja Wyborcza w orzeczeniu które wydała na mój wniosek 31 maja 2019r. stwierdziła iż obywatelowi, polski kodeks wyborczy nie przewiduje możliwości indywidualnego kandydowania na Posła, co w sposób oczywisty narusza polską Konstytucję: art.32, art.60. Polak który nie może kandydować indywidualnie został skazany na to iż o skorzystaniu ze swojego prawa biernego wyborczego, decydują w praktyce oligarchie kilku partii politycznych. I w ten sposób zostało zawłaszczone nam, odebrane nam prawo do kandydowania na Posła do Sejmu, a ta decyzja została przekazana w ręce Pana Kaczyńskiego, Pana Schetyny i ich otoczenia. I w ten oto sposób Szanowni Państwo, wszystkie „jedynki” z listy PISu i wszystkie „jedynki” z listy Platformy Obywatelskiej Koalicji, weszły do Sejmu w tych wyborach. Wszystkie. Trzy czwarte Posłów przyszłej kadencji, to będą osoby wybrane z pierwszego, drugiego i tam trzeciego miejsca. To ja stawiam pytanie: Kto wybrał tych Posłów? Czy obywatele przy urnach? Czy też liderzy partii politycznych? Bezwzględnie odpowiedź jest prosta! Liderzy partii politycznych! To znaczy że zostały naruszone zarówno artykuł 96 Konstytucji i warunki jakim mają odpowiadać demokratyczne wybory, a mianowicie została naruszona „równość” procesu wyborczego, bo to jedni obywatele decydują KTO MOŻE kandydować a KTO NIE MOŻE. Została naruszona „powszechność” prawa wyborczego, i „bezpośredniość”. Skoro tak wiele przymiotników prawa wyborczego opisanych w artykule 96 Konstytucji zostało naruszone, to trzeba stwierdzić wprost, że wybory do Sejmu były nieważne. Nie mogą być bowiem ważne wybory do Sejmu, przeprowadzone według kodeksu Wyborczego który narusza Konstytucję. W związku z tym, ja apeluję do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy – Prezydenta Rzeczpospolitej, którego zadaniem głównym jest strzeżenie Konstytucji, iżby wstrzymał się ze zwoływaniem nowego Sejmu i poparł i zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o pilne rozpatrzenie mojego wniosku o stwierdzenie niezgodności Kodeksu Wyborczego z Konstytucją. Wybory do Sejmu były nieważne! Obrońcy tego systemu partyjnego wybierania Posłów, powołują się często na to iż jest tam jeszcze piąty przymiotnik: „że wybory mają być proporcjonalne” w artykule 96. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 43, prawie 44 procent głosów, ale w Sejmie ma zdecydowaną większość, ma ponad 50 procent głosów. Natomiast w Senacie który był wybierany jednomandatowo, jest tam 48 procent.  Więc pytam się: które wybory są bardziej proporcjonalne? Czy te prowadzone w okręgach jednomandatowych czego efektem jest Senat? Czy te prowadzone według ordynacji tzw. proporcjonalnej która wcale ordynacją proporcjonalną nie jest. Podczas tego ostatniego mojego wystąpienia tutaj, apeluję do wszystkich obywateli żeby poparli niesutanny nasz wniosek o zmianę systemu wyborczego który jest patologiczny, łamie konstytucję, narusza prawa obywatelskie i prowadzi do obniżenia jakości Parlamentu. Prawdziwie legalną Izbą w tej kadencji będzie Senat. Apeluję zatem do Senatu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany systemu wyborczego do Sejmu. Bez tej zmiany, Polska dalej będzie brnąć w bezsensowne konflikty, w chore partyjniactwo, w patologiczne układy na styku spółek państwowych oraz partii politycznych. Apeluję do Prezydenta iżby położył kres temu bezprawiu.”

Jak dotychczas żaden sąd w Polsce który powinien był stać na straży sprawiedliwości, demokracji i rządów prawa,  nie unieważnił Kodeksu Wyborczego a Sąd Najwyższy wręcz akceptował zatwierdzając i legalizując swoimi uchwałami wszystkie dotychczasowe niedemokratyczne rządy po 1989 roku w Polsce.

Wybory do Sejmu. Ustawa – Ordynacja wyborcza do Sejmu (rozdział 19, artykuł 160) Dz.U.nr 46, poz. 499, z dnia 16 maja 2001r. jest niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r.

UZASADNIENIE:

1.Konstytucja RP stanowi: Art.96.2 „Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.”

Ponieważ określenie „bezpośrednie” wymienione jest przed „proporcjonalne”, to conajmniej połowa posłów powinna być wybierana w wyborach bezpośrednich (większościowych).

2.Ordynacja wyborcza do Sejmu, wg wyżej wskazanej ustawy:

Art.130 „Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym”.

Art.160.1 „Wyborca głosuje tylko na jedną listę okręgową stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu”

Przepis art. 130 ustawy jest powtórzeniem artykułu 96.2 Konstytucji.

Jednak art.160.1 ustawy wskazuje tylko wybory proporcjonalne. Wynika to wprost ze sposobu głosowania „tylko na jedną listę okręgową” oraz „wskazywanie pierwszeństwa”. Taki sposób głosowania (wskazywania!) jest charakterystyczny tylko i wyłącznie dla wyborów proporcjonalnych. Całkowicie pominiete są wybory „bezpośrednie”. Według tylko takiego sposobu głosowania przeprowadzane są wybory do Sejmu.

PODSUMOWANIE

Wybory do Sejmu przeprowadzane są częściowo niezgodnie z Konstytucją, ponieważ w Ustawie całkowicie pominięte są okręgi wyborcze wg ordynacji wyborczej bezpośredniej (większościowej). A to z kolei oznacza że co najmniej połowa Posłów do Sejmu została „wybrana” i jest „wybierana” niezgodnie z Konstytucją!

Tym samym Sejm jest nielegalny, a uchwalone ustawy tak „wybranego” Sejmu są nieważne z mocy ustawy konstytucyjnej, która jest najwyższym prawem RP. Z kolei rząd jest nielegalny ponieważ udzielane jest mu wotum zaufania (art.154.2 Konstytucji) przez nielegalny Sejm.

Oczekuję pilnego zajęcia się przez Radę Gminy powyższą petycją gdyż jest to priorytet. Polecam również zaznajomić się również ze stanem demokracji w Polsce w artykule pt. „Demokracja do lamusa? Nic bardziej błędnego!” na stronie: https://teresagarland.neon24.pl/post/160270,demokracja-do-lamusa-nic-bardziej-blednego

 

Z wyrazami szacunku

Teresa Garland

Tel. 697357009

Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/

Bez kategorii