Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Łaszczowie informujemy, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią, że:

Administrator danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łaszczów, którą reprezentuje Burmistrz Łaszczowa; dane adresowe: ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów.

Inspektor ochrony danych:

 1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować
  się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@laszczow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 2. realizacji wynikającego z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obowiązku nagrywania obrad Rady za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
  i dźwięk oraz ich transmitowania i udostępniania, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie o obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),
 3. realizacji obowiązku zapewnienia jawności działalności organów gminy, w szczególności prawa obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. e RODO (niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi) w związku z realizacją zasady dostępu do informacji publicznej.
 4. do celów archiwalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Podczas sesji odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio oraz audio video osób biorących w niej udział. Kamera obejmuje swoim zasięgiem w Sali sesyjnej obszar stołu prezydialnego, miejsca Kolegium Kierownictwa oraz miejsca radnych.  Z uwagi na ciążący
  na Administratorze ustawowy obowiązek transmitowania i utrwalania obrad Rady, przebywanie na terenie objętym działaniem urządzeń rejestrujących/transmitujących obraz i dźwięk spowoduje automatyczne pozyskanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.

Udostępnianie danych z obrad:

 • Streaming sygnału transmisji online audio video sesji Rady prowadzony jest przez AZTV Iwona Kądziołka,, a link do transmisji umieszczony jest na stronie www.laszczow.sesja.pl
 • Utrwalone nagrania z obrad są udostępniane w BIP, w zakładce Obrady Rady Miejskiej/Archiwum nagrań oraz na stronie internetowej www.laszczow.sesja.pl w zakładce Archiwum nagrań.

Odbiorcy danych osobowych:

 • Dane mogą zostać udostępnione na wniosek podmiotów, które wystąpiły o udostępnienie nagrań bądź zdjęć z obrad zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby oglądające transmisję obrad w internecie online mają dostęp do danych osobowych.

Okres przechowywania danych:

 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego,  a następnie zgodnie z właściwymi przepisami archiwizacyjnymi. Zgodnie
  z przepisami dotyczącymi archiwizacji protokoły z sesji i załączniki do nich przechowuje
  się wieczyście (kat. A). Nagrania są udostępniane na stronie www.laszczow.sesja.pl oraz BIP przez okres 5 lat danej kadencji.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. W związku z przetwarzaniem danych, w zakresie określonym przepisami prawa ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Obowiązek podania danych:

 1. Uczestnictwo w obradach Rady jest dobrowolne. W związku z tym, ze obrady są transmitowane
  w internecie, nagrywane i udostępniane, musi Pani/Pan zdawać sobie sprawę że poprzez uczestniczenie w sesji Pani/Pana wizerunek i wypowiedzi zostaną udostępnione.   

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, profilowaniu i przekazywaniu danych do państw trzecich:

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.