Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łaszczów w 2020 roku”.

Burmistrz Łaszczowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy, oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn.zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łaszczowie w sprawie określenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łaszczów w 2020 roku’’.

Wszystkie opinie i uwagi dotyczące w/w projektu uchwały należy kierować na adres: Urząd Miejski w Łaszczowie, ul. Chopina 14, 22 – 650 Łaszczów do dnia 12 marca 2020 roku.

Osoba upoważniona do kontaktu:

Katarzyna Piróg, tel: 84 6611508, e-mail: pirog@laszczow.pl

Załączniki: