Zaproszenie – Raport o Stanie Gminy za 2019 rok

Raport o stanie Gminy Łaszczów za 2019 rok opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), który nakłada na Burmistrza obowiązek, przygotowania raportu za rok poprzedni i przedstawienia go Radzie Miejskiej. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.

Art. 28aa [Raport o stanie gminy]

 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
 3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
 4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
 5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
 6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
 7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
 • w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
 • w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
 1. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 2. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
 3. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim analizę zasobów gminy wg stanu na koniec roku, którego raport dotyczy oraz sytuację finansową gminy, a także realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Łaszczów do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.

Informujemy, iż Sesja Rady Miejskiej w Łaszczowie, na której zostanie przedstawiony przez Burmistrza Raport o stanie Gminy Łaszczów za 2019 rok odbędzie się 30 czerwca 2020 roku o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łaszczowie, Łaszczów, ul. Partyzantów 12, 22-650 Łaszczów.