Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych

Kto i kiedy może uprawiać konopie włókniste?

Przedsiębiorca lub osoba fizyczna (rolnik) może uprawiać konopie włókniste wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo – papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż wymienione wyżej jest zabroniona!!!

Jak uzyskać zezwolenie na uprawę konopi włóknistych?

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych wydaje, w drodze decyzji wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.

Aby uzyskać zezwolenie na uprawę konopi włóknistych należy złożyć wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym również wraz z dowodem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej za jego wydanie.  

Warunkiem niezbędnym dla uzyskania zezwolenia (pod rygorem odmowy jego wydania) jest niekaralność za popełnienie następujących przestępstw i wykroczenia:

–        nielegalnej uprawy maku, konopi lub krzewu koki,

–        zaboru w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka lub słomy makowej,

–        nielegalnej uprawy maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych.

Podkreślić należy, iż naruszenie warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie lub w zezwoleniu skutkuje cofnięciem zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.

Jeżeli złożony wniosek będzie zawierał braki formalne, m.in. brak opłaty skarbowej, urząd wezwie wnoszącego do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. Nieusunięcie tych braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Załatwienie sprawy w przedmiocie wydania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Od wydanej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wnoszone za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi rejestr wydawanych zezwoleń oraz sprawuje nadzór nad uprawami konopi włóknistych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1818) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.