Zrealizowano projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Gmina Łaszczów zrealizowała projekt grantowy „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami” powierzony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie. Projekt realizowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Wartość powierzonego grantu wyniosła 9.072,00 złotych.