INFORMACJA

 

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2019 r.,

Kasa Urzędu Miejskiego w Łaszczowie będzie czynna do godziny 14.00.

 

Ponadto przypominamy, że wszystkie dotychczasowe wypłaty,

również te realizowane przez OPS w Łaszczowie, będą realizowane

w kasie BS w Łaszczowie lub na wskazany numer rachunku bankowego.

Bezpłatne szkolenia dla osób niepełnosprawnych

włącz .

szkolenia dla osób niepełnospawnych

 

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR realizuje projekt "POWER OF NEET". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I. Osoby

młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób spełniających łącznie poniższe warunki: 

 osoby w wieku 15-29 lat
 są osobami niepełnosprawnymi (stopień lekki lub umiarkowany); 
 pozostają bez zatrudnienia (w przypadku osób bezrobotnych zrejestrowanych w urzędzie pracy mają określony III. profil pomocy, dla osób niezarejestrowanych w urzędach pracy brak dodatkowych wymagań); 
 nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym; 

 zamieszkują na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC); 
 są zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym z wybranego zakresu, odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy. 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY: 

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

włącz .

 

 

mobilne punkty informacyjne

 

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu
do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

 

W dniu 19.05.2017 r. konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców

Gminy Łaszczów

od godziny 10.00-13.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Łaszczowie

Łaszczów, ul. Partyzantów 14, 22-650 Łaszczów  

 

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi oraz doradztwem energetycznym będą mogły skorzystać z informacji.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.