Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa – Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”

Posiłek w szkole

Gmina Łaszczów otrzymała dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu rządowego „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028- edycja 2024” na podstawie Umowy nr 566 zawartej w dniu 15.03.2024 r. z Wojewodą Lubelskim.

Kwota dofinansowania w 2024 roku wynosi 100 000,00 złotych ( słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Całkowita wartość zadania wynosi 135 000,00 złotych.

Dotacja celowa z budżetu państwa jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2014-2028”, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie:

– posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

a) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
b) dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o  pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 200% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe  w wysokości 200% o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj:

dla osoby w rodzinie – 1.200,00 zł

dla osoby samotnie gospodarującej – 1.552,00 zł

Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 84 6275346 lub 798301932, w godzinach pracy ośrodka.