Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Udzielenie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łaszczów

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

– wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

  1. Załączniki do wniosku:

1) wyciąg z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) lub wypis z KRS,

2) zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (aktualne tj. z 3 ostatnich miesięcy), albo oświadczenie
o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

3) dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi
do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki i wykonywany transport nieczystości ciekłych, w ilości odpowiedniej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług;

4) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, spełniającym wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i przeciwpożarowych, na terenie której będą garażowane pojazdy asenizacyjne.

5) w przypadku braku własnej bazy transportowej dołączyć kserokopię umowy do korzystania z innej bazy transportowej lub urządzeń spełniających wymagania zaplecza technicznego,

6) kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem;

7) dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

8) oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej; dowodem zapłaty jest też wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone przez upoważnione osoby za zgodność
z oryginałem. 

Przedsiębiorcy ubiegający się o zmianę zezwolenia dołączają do wniosku jedynie załączniki
i dokumenty, które wymagają aktualizacji lub uzupełnienia w związku z wnioskowaną zmianą. 

Formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łaszczów do pobrania w Referacie Gospodarki Komunalne, ul. Piłsudskiego 9, oraz w formie elektronicznej ze strony internetowej z zakładki Gospodarka Komunalna.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łaszczów składa się
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie w godzinach pracy Urzędu.

Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia wynosi 107,00 zł. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego  w Łaszczowie przy ul. Chopina 14, lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Łaszczowie 
nr 37 9620 0005 0000 0260 2001 0011, z dopiskiem: udzielenie zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia. 

Organ udzielający zezwolenia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli bazy i środków technicznych będących w dyspozycji przedsiębiorcy, przewidzianych do realizacji usług. 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.):
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U.
    z 2012 r. poz. 299),
  • Uchwała Nr XVIII/116/2016 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łaszczów.

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych