Informacja o usuwaniu wyrobów zawierających azbest

włącz .

Gmina Łaszczów  informuje, że realizacja zadania pn.” Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 218/2014 rok/D/OZ z dnia  04 czerwca 2014 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.