Informacja o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2024 rok

rozstrzygnięcie konkursu