KLAUZULA INFORMACYJNA
w związku z organizacją bezpłatnego transportu do lokali wyborczych

KLAUZULA INFORMACYJNA
w związku z organizacją bezpłatnego transportu do lokali wyborczych
dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat i ich opiekunów
Działając na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
Administrator danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łaszczowa, z siedzibą Urząd Miejski w Łaszczowie, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów.
  Inspektor ochrony danych:
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować
  się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@laszczow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.), którym jest bezpłatny transport do i z lokalu wyborczego osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.
 4. W przypadku osób niepełnosprawnych, w związku z realizacją ww. zadania Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane szczególnej kategorii takie jak informacje o zdrowiu. Dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. g RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.
  Kategorie i źródła danych:
 5. Dane opiekunów w postaci imienia i nazwiska oraz nr PESEL zostały nam przekazane od osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnego transportu.
  Odbiorcy danych osobowych:
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  1) podmioty lub organy upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa,
  2) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. podmioty zapewniające utrzymanie, serwis i aktualizację systemów informatycznych wykorzystywanych do ich przetwarzania. Okres przechowywania danych:
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane, a następnie w celach archiwalnych i przechowywane przez okres 5 lat (zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Przysługujące prawa:
 8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych osobowych, do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu .
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Informacja o wymogu podania danych:
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do skorzystania z usług bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości realizacji zadania.
  Pozostałe informacje:
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji
  i nie będą profilowane.
 12. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich, organizacji międzynarodowych